Rekrutacja do Studium Organistowskiego w roku akad. 2017/18

Celem Studium Organistowskiego jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania funkcji organisty kościelnego oraz animatora życia muzycznego w parafii. Program nauczania realizowany jest w cyklu 4-letnim, w trybie zajęć wykładowych (grupowych) oraz indywidualnych (fortepian, organy).
Zajęcia wykładowe obejmują następujące przedmioty: zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonia, emisja głosu, śpiew liturgiczny, chorał gregoriański, chór, historia muzyki kościelnej, liturgika, prawodawstwo muzyki kościelnej, formy muzyczne, organoznawstwo.

 

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje:
wykonanie na fortepianie dowolnego utworu;
sprawdzenie predyspozycji słuchowych oraz głosowych (zaśpiewanie pieśni kościelnej).
Kandydat winien przedłożyć Dyrektorowi Studium następujące dokumenty:
a) podanie;
b) życiorys;
c) świadectwo wykształcenia ogólnego (ew. wykształcenia muzycznego);
d) opinia proboszcza parafii zamieszkania lub zatrudnienia;
f) dwie fotografie.
W indywidualnych przypadkach – po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności – kandydat może być przyjęty na rok wyższy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Studium na wniosek Komisji Rekrutacyjnej. Słuchacze, którzy ukończyli przedmioty muzyczne w szkołach i uczelniach muzycznych, mogą być z nich zwolnieni przez Radę Pedagogiczną, na podstawie przedstawionych dokumentów. Dotyczy to także organistów już zatrudnionych w parafiach, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje muzyczno-liturgiczne.
Do studium mogą być przyjęci kandydaci nieposiadający wykształcenia muzycznego – po stwierdzeniu predyspozycji muzycznych, z możliwością przyjęcia na przygotowawczy rok kształcenia.
Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Studium Muzyki Kościelnej AŁ, ul. Zgierska 123 – w środy (14.30-19.30) lub drogą elektroniczną.
I rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 22 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00 w Studium Muzyki Kościelnej AŁ.
II rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 14 września 2017 r. o godzinie 15.00 w Studium Muzyki Kościelnej AŁ.

Informacje: tel. (42) 659 72 88 lub kom. 882 383 785;
www.smk.archidiecezja.lodz.pl;
e-mail: smk@archidiecezja.lodz.pl

ks. Grzegorz Kopytowski
Dyrektor Studium Muzyki Kościelnej AŁ