PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

WSTĘP

Program wychowawczo-profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji w przedszkolu i w swoim założeniu obejmuje pracę wychowawczo-profilaktyczną nad całością osobowości dziecka. Wdrażanie programu równolegle przez rodziców i nauczycieli, stworzenie jednorodnego środowiska wychowawczego, jest jedną z najskuteczniejszych metod w profilaktyce wszelkich niepożądanych zachowań, w tym zachowań patologicznych. Poprzez dodatkowe wdrożenie programu przedszkole może pełniej kształtować postawy wychowawcze-społeczno – emocjonalne oraz zdrowotne u dzieci.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256, poz. 2572 z późn. zm)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014r. po. 803)
· Statut Przedszkola Błogosławionych Marii i Alojzego Beltrame Quattrocchi w Łodzi.

CEL NADRZĘDNY:

Cel główny Programu Wychowawczego Przedszkola w Łodzi wynika ze statutu placówki i
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Jest to stwarzanie warunków do
pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z
ich wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze środowiskiem społeczno –
kulturowym i przyrodniczym. Za podstawę w swoich celach i zadaniach przedszkole
przyjmuje chrześcijański system wartości oparty na szacunku, tolerancji i respektowaniu
praw człowieka.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności,
• tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,
• rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,
•rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła,
· uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń,
· uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

KRYTERIA SUKCESU:
Dziecko:
• Dostrzega i rozumie potrzeby innych , akceptuje ich odrębność
• Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie
• Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych
• Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności
• Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje
• Szanuje wolność innych, cudze zdanie
• Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych
• Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje,        oceny i odczucia
• Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe
• Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna
• Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne
• Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej
• Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń
• Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych
• Zna swoje prawa i obowiązki
• Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość
• Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach
• Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy
• Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki
• Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania

ZADANIA GŁÓWNE – NORMY POSTĘPOWANIA – ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

Stosowane wzmocnienia pozytywne:
♦ pochwała indywidualna
♦ pochwała przed całą grupą – przyznanie „kropki” na tablicy zachowań
♦ pochwała przed rodzicami
♦ nagroda rzeczowa np: naklejka, czekoladka
♦ możliwość zabawy specjalnie w tym celu przeznaczonymi zabawkami

Stosowane kary:
♦ kara naturalna – zadość uczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody
♦ odmówienie dzieciom przyjemności np. układania ulubionych puzzli
♦ „krzesełko do myślenia” ( poduszka ) chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania.

KODEKS PRZEDSZKOLAKA OBOWIĄZUJĄCY W NASZYM PRZEDSZKOLU

♦ Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
♦ Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.
♦ Szanuję cudzą własność.
♦ Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
♦ Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
♦ Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.
♦ Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.
♦ Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
♦ Stosuję formy grzecznościowe: proszę dziękuję, przepraszam.