Ramowy Rozkład Dnia

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU
w roku szkolnym 2021-2022

   Ramowy rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia zalecenia –„warunki i zasady” podstawy programowej
wychowania przedszkolnego ( zał. do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej: (Dz. U. 2017 poz.356 ).

Zapis: „Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój
dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i
niekierowane. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające
rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia
kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem
realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania
posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki,
ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.”

Ramowy rozkład dnia uszczegółowiony jest rozkładami dnia poszczególnych grup przedszkolnych-
uwzględniającymi także uwarunkowania wynikające z wieku dzieci ,ich możliwości psychofizycznych, potrzeb
(rozwojowych, biologicznych, zainteresowań) oraz zróżnicowanej bazy doświadczeń i wiadomości.

 7.00 -8:50
Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, kontakty indywidualne, rozmowy, wynikające z potrzeb dzieci. Zabawy samorzutne, lub przy niewielkim udziale, inspiracji nauczyciela – wynikające z zainteresowań i potrzeb dzieci lub inspirowane wyposażeniem kącików aktywności (np. zabawy tematyczne, plastyczno- konstrukcyjne, badawcze ,muzyczne, parateatralne,układanki, gry stolikowe).
Rozmowy, kontakty okolicznościowe , wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci
Czynności organizacyjne, w tym wdrażające do działań na rzecz społeczności grupy (pielęgnacji roślin
w „kąciku przyrody”, współudział w przygotowaniach przyborów do zajęć, itp.
Zabawy integrujące grupę. Praca wspierająca, kompensacyjna z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb lub symptomów zainteresowań i uzdolnień dzieci w formie indywidualnej lub w małych zespołach.

8.50-9.00
Poranna gimnastyka dla smyka – zabawy ruchowe prowadzone przez nauczyciela.

9.00- 9.30
Przygotowania do śniadania – czynności organizacyjno- porządkowe oraz wdrażające do samoobsługi i higieny. Śniadanie I. Doskonalenie samodzielności i kultury spożywania posiłków.

9.30-10.40
Czynności wdrażające do współuczestnictwa w zajęciach i organizacji zajęć. Zintegrowana działalność edukacyjna – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o dopuszczony do użytku program wychowania przedszkolnego (oferty edukacyjne projektowane i organizowana przez nauczyciela z całą grupą, z zastosowaniem metod i technik pracy wyzwalających aktywność twórczą i ekspresję dzieci).
Inne wydarzenia u kierunkowane na realizację treści programowych poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego i społecznego przedszkola : wycieczki edukacyjne w różne środowiska społeczno -przyrodnicze „Mali miłośnicy przyrody”- obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze na powietrzu, „Przedszkolak małym sportowcem” – edukacja ruchowa projektowana i powadzona przez nauczyciela z całą grupą – zabawy , ćwiczenia ruchowe na terenie sali /lub/ przy sprzyjających warunkach pogodowych na powietrzu.

10.40-12.00
Śniadanie II (Gr. I, Gr. II)
Zabawy inspirowane przez dzieci w sali ,w kącikach aktywności, wynikające z ich potrzeb i zainteresowań . Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych-aktywność na powietrzu: spacery, zabawy w ogrodzie ( gry, zabawy ruchowe dowolne z użyciem sprzętu, przyborów).
Czynności samoobsługowe, organizacyjno- porządkowe, w związku z pobytem na powietrzu.

12.00-13.00
Przygotowania do obiadu: czynności organizacyjno- porządkowe, wdrażające do samoobsługi i kształtujące postawy higieniczne .
Obiad- doskonalenie samodzielności, techniki i kultury spożywania posiłków, nawyków żywieniowych (w dwóch turach dla każdej grupy)
Grupa II. 12.00 -12.30
Grupa I 12.30-13.00

13.00-14.00
Przygotowania do relaksu poobiedniego: czynności wdrażające do usamodzielnienia (zmiana odzieży, higiena osobista)
Relaks poobiedni – „spotkanie z bajką” (słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nośników CD), słuchanie muzyki; zabawy i ćwiczenia ukierunkowane na wyciszenie emocjonalne, relaksacyjno- oddechowe.
( w tym leżakowanie Gr. I 13.00-14.00)
„Nasze ulubione zabawy”- aktywność dowolna (dzieci starsze – gr. II poza relaksem ) , wynikająca z zainteresowań dzieci i inspirowane aranżacją przestrzeni edukacyjnej. Przy sprzyjających warunkach pogodowych: spacery, zabawy w ogrodzie. Czynności organizacyjne- przygotowawcze, związane z organizacją pobytu dzieci na powietrzu.
Zabawy i ćwiczenia o charakterze wychowawczym, edukacyjnym ( indywidualne lub w małych zespołach), ukierunkowane na diagnozowanie oraz wspieranie rozwoju dziecka. Utrwalanie piosenek, wierszy , przygotowania do konkursów, uroczystości itp.
Zajęcia dodatkowe, na rzecz rozwijania predyspozycji, potencjału i zainteresowań dzieci.

14.00-14.50
Przygotowania do posiłku – doskonalenie sprawności samoobsługowych i higienicznych.
Podwieczorek – wdrażanie samodzielności, techniki i estetyki spożywania posiłków (w dwóch turach dla każdej grupy)
Grupa II : 14.00-14.30
Grupa I: 14.30- 14.50

14.50- 17.30
„Muzyka i ruch”- zabawy kołowe, ruchowe przy muzyce (w salach) /lub/ zabawy na powietrzu przy sprzyjającej pogodzie (samorzutne i inspirowane wykorzystaniem przyborów )
„ Nasze ulubione zabawy” – aktywność samorzutna, inspirowana przestrzenią edukacyjną, potrzebami dzieci / lub/ z niewielkim udziałem, inspiracją nauczyciela. Kontynuacja pracy wspierającej zdiagnozowane potrzeby edukacyjne dzieci (oferty realizowane w małych zespołach, indywidualnie)
Projektowane sytuacje wychowawcze na rzecz kształtowania postaw i norm społecznych – np. rozmowy, wynikające z sytuacji dnia codziennego, np. analiza respektowania „kodeksu przedszkolaka”, podsumowania dyżurów itp.
„Dbam o swoje przedszkole”- współudział w czynnościach organizacyjno- porządkowych, wdrażających do odpowiedzialności i dbałości o miejsce zabaw.
Rozchodzenie się dzieci.