Kadra

DYREKTOREM
naszego przedszkola jest
ks. mgr lic. Adam Bajer vel Bojer

 

 

 

GRONO NAUCZYCIELSKIE

Nasze przedszkolaki otoczone są bardzo troskliwą opieką ze strony wszystkich pracowników.
Nad realizacją procesu wychowawczo- dydaktycznego czuwa profesjonalnie przygotowane grono nauczycieli. Nauczyciele posiadają kwalifikacje, zgodne z wymogami określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej w szczegółowych rozporządzeniach wydanych w tym zakresie.

Grono Pedagogiczne  pracujące obecnie z dziećmi:

 • Sylwia Wróblewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego ( stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy), zastępca dyrektora .
 • Kubiak Marta – nauczyciel wychowania przedszkolnego ( stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy)
 • Edyta Patykowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel katechezy ( stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy)
 • Igor Krawczyk – nauczyciel – edukacja w zakresie języka obcego nowożytnego- język rosyjski.) stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany
 • Anna Mirowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego ( stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy)
 • Aleksandra Włodarczyk – nauczyciel wychowania przedszkolnego ( stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy)

SPECJALIŚCI ZATRUDNIENI W PRZEDSZKOLU

Poprzez zajęcia z udziałem specjalistów poszerzamy bezpłatną dodatkową ofertę przedszkola na rzecz wspierania rozwoju wychowanków, systematycznego monitorowania/ diagnozowania ich sukcesów i problemów oraz profilaktyki i niwelowania dziecięcych dysfunkcji rozwojowych . Udział dzieci w zajęciach z całą grupą, w małych zespołach i indywidualnych służą również rozwijaniu dziecięcych zainteresowań i „odkrywaniu” symptomów ich uzdolnień kierunkowych .
Specjaliści współpracują z nauczycielami oraz z rodzicami wspierając poprzez różne formy współdziałania opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną funkcję rodzin naszych przedszkolaków.
Są to:

 • Jadwiga Grasz – psycholog
 • Michalina Bystrońska -psycholog
 • Katarzyna Kubiak – oligofrenopedagog
 • Anna Mirowska – oligofrenopedagog
 • Beata Pejska – logopeda
 • Marta Kubiak – gimnastyka korekcyjna
 • Jadwiga Bizoń – zajęcia rytmiczno- umuzykalniające
 • Ewa Pietranik – specjalista pomocy społecznej

Współpraca nauczycieli ze specjalistami jest również szczególnie ważna w organizacji nieodpłatnej dodatkowo pomocy psychologiczno- pedagogicznej (między innymi, w ramach powołanych do tego celu zespołów). Dzięki zatrudnieniu dodatkowemu wykwalifikowanych specjalistów przedszkole udziela szerokiego spectrum wsparcia dzieciom przygotowujacym się do podjęcia przyszłej roli ucznia oraz przedszkolakom o zdiagnozowanych specyficznych i specjalnych potrzebach rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych . Specjaliści wspierają przedszkole w efektywnym wdrażaniu przepisów prawa oświatowego w obszarze planowania i wdrażania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci, których rodzice przedłożą nam orzeczenia lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej

POMOCE NAUCZYCIELA

Wspierają przedszkolaki we wszystkich ich codziennych potrzebach i problemach. Są kolejnymi osobami , którym też bardzo bliskie są sprawy dzieci i które również obdarowują przedszkolaki ogromnymi „dawkami ” troski, sympatii i życzliwości.
Pomoce nauczyciela zatrudnieni są w każdej grupie wiekowej przedszkola.
Są to:

 • Anna Słoczyńska
 • Mariola Malinowska
 • Jacek Bajkow