Jak zapisać dziecko?

Zapraszamy:

  dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia (wskazane powinny być  opanowane podstawowe czynności samoobsługowe, bez konieczności używania pampersów),
dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie,
dzieci 7-letnie ( na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego).

Jak zapisać dziecko do naszego przedszkola ?

Rodziców pragnących zapisać dziecko do naszego przedszkola prosimy o wypełnienie, podpisanie i dostarczenie następujących dokumentów :
    1. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
    2. karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.
    3. umowa z przedszkolem.
Druki dokumentów są do pobrania ze strony internetowej lub z przedszkola.
Honorujemy zgłoszenie dziecka do przedszkola oraz podpisania umowy z przedszkolem tylko przez rodziców /lub/ innych opiekunów prawnych dziecka.
Umowę o świadczenie usług zawiera z rodzicami Dyrektor przedszkola.

Zapisu dziecka do przedszkola można dokonać:

w przedszkolu , w godzinach jego funkcjonowania 7.00 – 17:30,
w kancelarii parafialnej kościoła od poniedziałku do piątku, w godzinach 16-17;
przed lub po każdej Mszy świętej.

W związku z obowiązującymi w przedszkolu wewnętrznymi przepisami prawnymi na rzecz zapewniania dzieciom bezpieczeństwa – tj. w związku z „Procedurą przyprowadzania i odbioru dziecka” już przy podpisywaniu umowy, rodzice mogą przedłożyć pisemną formę „Upoważnienia do obioru dziecka z przedszkola” (druk do pobrania ze strony lub w przedszkolu).
Jedynie przedłożenie takiego upoważnienia umożliwia w naszym przedszkolu odbiór dziecka przez osoby nie będące rodzicami /ustawowymi opiekunami/ dziecka .

Warunkiem przyjęcia do przedszkola dziecka 7-letniego jest dostarczenie przez rodziców decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego (wraz z opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej) .
Prosimy również o dołączenie do dokumentacji zapisu – jeśli rodzic/prawny opiekun posiada:
zaświadczenia lekarskie wydane dziecku,
  wydane dla dziecka orzeczenia lub opinie poradni np. o potrzebie kształcenia specjalnego , wczesnego wspomagania rozwoju oraz inne dokumenty. Dostarczenie tych dokumentów pozwoli na objęcie dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w naszym przedszkolu  (na podstawie dodatkowej zgody lub wniosku rodziców w tej sprawie).

Zasady, tryb rekrutacji, reguluje wewnętrzny regulamin rekrutacji naszego przedszkola.