Statut

STATUT PRZEDSZKOLA  BŁOGOSŁAWIONYCH
MARII I ALOJZEGO BELTRAME QUATTROCCHI

W ŁODZI


Spis treści


* Podstawa prawna
*  Rozdział I
Ustalenia ogólne
* Rozdział II
Cele, zadania przedszkola, sposoby ich realizacji
&1. Założenia celów i zadań przedszkola.
&2. Zadania opiekuńcze.
&3. Zadania wychowawcze i dydaktyczne.
&4. Przedszkole a prawa i obowiązki wychowanków i rodziców.

* Rozdział III
Organizacja pracy przedszkola.
* Rozdział IV
Organy, struktura zatrudnienia , zakresy kompetencji i obowiązków.
* Rozdział V.
Postanowienia końcowe.


Podstawa prawna
dla opracowania statutu przedszkola oraz dotyczących obszarów funkcjonowania przedszkola:

1. Ustawa o Systemie Oświaty z 07. września 1991r. tekst jednolity [Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami ]


Rozdział I


Ustalenia ogólne
I.1 Informacje ogólne o przedszkolu

1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu:

PRZEDSZKOLE BŁOGOSŁAWIONYCH MARII I ALOJZEGO BELTRAME QUATTROCCHI  w  ŁODZI

1. Siedziba przedszkola:

Budynek Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Łodzi, ul. Ogrodowa 22,
91-065 Łódź [stanowiący własność Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa
w Łodzi -Śródmieściu].

2. Organ prowadzący przedszkole:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą
w Łodzi ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź.

3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem :
Łódzkie Kuratorium Oświaty


Rozdział IICele, zadania przedszkola, sposoby ich realizacji.

&1.

Założenia celów i zadań przedszkola .

1. Przedszkole jest placówką katolicką, realizującą cele i zadania, określone w ustawie o systemie oświaty.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w oparciu o program wychowania wybrany w oparciu o odrębne przepisy w tym zakresie.
3. Przedszkole w swoich celach i zadaniach przyjmuje za podstawę wychowania chrześcijański system wartości oparty na szacunku, tolerancji i respektowaniu praw człowieka.
4. Zadania wychowawcze przedszkola opierają się w szczególności na chrześcijańskiej wizji osoby, zawartej w Ewangelii głoszonej przez Kościół Katolicki [w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II] oraz na Konwencji Praw Dziecka.
5. Każdemu dziecku zapewnia się w przedszkolu szacunek dla jego godności i respektowanie tożsamości, niezależnie od przekonań, wyznania religijnego rodziców.
6. Przedszkole, jako placówka dostępna dla wszystkich dzieci, określając i realizując cele i zadania zapewnia im poszanowanie ich tożsamości:
· narodowej,
· językowej,
· religijnej.

&2.

1. Z a d a n i a   o p i e k u ń c z e:  zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa, higieny psychofizycznej oraz zaspakajanie potrzeb biologicznych w ramach korzystania z przedszkola.

S p o s o b y    r e a l i z a c j i:

· uwzględnianie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności dążenie do spełniania przez przedszkole wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych ;
· współpraca z sanepidem i innymi instytucjami wspierającymi działania przedszkola na rzecz spełniania warunków bezpieczeństwa i higieny wychowanków.
· przestrzeganie przez pracowników przedszkola obowiązujących przepisów bhp., p.poż;
· wyposażanie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, zapewniających ich bezpieczną wielokierunkowa samorealizację;
· zapewnianie dzieciom pełnych warunków bezpieczeństwa w ramach korzystania przez dzieci z przedszkola, poprzez zatrudnienie pracowników, przygotowanych do przejęcia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wychowanków;
· respektowanie przez pracowników obowiązku systematycznej dbałości, zapewnienie dzieciom higienicznego, estetycznego i bezpiecznego środowiska codziennego pobytu w pomieszczeniach przedszkola;
· respektowanie przez nauczycieli w planowaniu aktywności wychowanków ramowego rozkładu dnia [uwzględniającego możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, w tym uwarunkowania higieny psycho- fizycznej] ;
· wypracowanie i wdrożenie przez nauczyciela w realizowanym procesie wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczym z wychowankami norm postępowania, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej i psychicznej, unikania zagrożeń dla zdrowia i życia, profilaktyki prozdrowotnej;
· zapoznanie rodziców z przyjętym systemem wychowawczym i dydaktycznym w tym zakresie;
· pozyskiwanie dla działań przedszkola – prozdrowotnych i służących rozwojowi dzieci , zgodnego z ich potencjałem rozwojowym, specjalistów – psychologa, logopedy i innych;
· objęcie pracowników przedszkola szkoleniami bhp. i p.poż, odpowiednio do regulacji prawnych w tym zakresie;
· objęcie wszystkich dzieci i pracowników przedszkola ubezpieczeniem grupowym NW.
· opracowanie i wdrożenie procedur, regulujących bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, jak też sposoby postępowania pracowników zatrudnionych w przedszkolu na rzecz zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa i pomocy w sytuacjach zagrożeń zdrowia lub życia:
1. Procedura przyprowadzania i odprowadzania dzieci z przedszkola.
2. Procedura spacerów i wycieczek .
3. Procedura postępowania w sytuacji wypadku z udziałem wychowanków.
4. Imienne zgody rodziców na udział dzieci w zajęciach z udziałem specjalistów, współdziałających lub pracujących w placówce [np. psycholog, logopeda] lub objęcie dziecka badaniami [np. diagnostyka wad postawy] · Umożliwienie dzieciom zaspokojenia potrzeby korzystania z posiłków na podstawie diagnozy potrzeb środowiska rodzinnego oraz poprzez stworzenie organizacyjnych uwarunkowań do realizacji tych potrzeb, dostosowanych do możliwości przedszkola i ramowego rozkładu dnia;
· Zapewnienie w przedszkolu struktury zatrudnienia, optymalnej dla zaspakajania omawianych potrzeb;
· Sprawowanie systematycznego nadzoru diagnostyczno- kontrolnego nad stopniem realizacji przez pracowników przedszkola obowiązków w zakresie zapewniania wychowankom bezpieczeństwa i higieny psychofizycznej.

&3.

Zadania wychowawcze i dydaktyczne.

Przedszkole zapewnia dzieciom, w szczególności :

1. Zapewnianie wychowankom w procesie wychowawczo- edukacyjnym
poznawania i poszanowania ich tożsamości:

a) narodowej,
b) językowej,
c) religijnej.
1.1 Wychowanie patriotyczne przedszkole realizuje poprzez:
· rozwijanie uczuć patriotycznych, budzenie świadomości bycia polakiem;
· modlitwy za Ojczyznę;
· zaznajamianie dzieci z godłem Polski, barwami narodowymi, hymnem narodowym;
· budzenie miłości do własnej Ojczyzny;
· wychowywanie do prawidłowej postawy wobec symboli narodowych;
· rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju, językiem ojczystym, jego historią i kulturą;
· przygotowywanie uroczystości patriotycznych z udziałem dzieci.

1.2 Zadanie wychowania do poszanowania kultury narodowej i języka ojczystego
przedszkole realizuje poprzez:

· dostarczanie dzieciom wzorów pięknej mowy ojczystej;
· organizowanie dziecięcych zabaw teatralnych i przedstawień;
· przygotowywanie inscenizacji znanych piosenek i tekstów literackich;
· zachęcanie dzieci do własnej twórczości, ekspresji słownej;
· organizowanie spotkań autorskich z twórcami sztuki, kultury, żywego słowa;
· organizowanie wyjazdów do teatrów, muzeum i innych wycieczek kulturalno- krajoznawczych;
· udział dzieci w konkursach recytatorskich.

2. Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich. Tworzenie pożądanych postaw moralnych i etycznych wychowanków.

S p o s o b y     r e a l i z a c j i:

· stwarzanie warunków merytoryczno- organizacyjnych na rzecz wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka zgodnie z założeniami chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej, uwzględniając podmiotowy charakter procesu wychowawczo- dydaktycznego, wartości tkwiących w tradycjach rodzinnych, wykorzystywanie w procesie wychowawczym pożądanych wzorców osobowościowych;
· współdziałanie z rodzicami, współpraca wszystkich pracowników przedszkola na rzecz tworzenia wspólnoty wychowawczej, dążącej do tworzenia płaszczyzny dla wdrażania idei wychowania w duchu ekumenizmu, chrześcijańskiej idei wychowawczej przedszkola;
· uwzględnianie realizacji treści z zakresu wychowania religijnego poprzez:

a) codzienną, wspólną modlitwę dzieci,
b) cotygodniową obowiązkową katechezę,
c) przybliżanie treści roku liturgicznego,
d) przygotowywanie misteriów o tematyce religijnej z okazji różnych świąt,
e) włączanie i inspirowanie wspólnoty wychowawczej przedszkola w działania
przedszkola w tym zakresie.

3. Umożliwienie wychowankom rozwoju zgodnego z ich potencjałem wrodzonym, zainteresowaniami i potrzebami poznawczymi.

S p o s o b y   r e a l i z a c j i:
1. Projektowanie i realizacja przez przedszkole procesu edukacyjnego, uwzględniającego wszystkie obszary podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2. Uwzględnianie w projektowaniu działań edukacyjnych podmiotowego charakteru wychowania, opartego na rzetelnej diagnozie psychicznych i fizycznych możliwości i potrzeb dzieci;
3. Włączanie w działania edukacyjne współpracy specjalistów [logopedów, psychologów, terapeutów i innych];
4. Realizacja założeń pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych – zarówno z dzieckiem uzdolnionym, jak też z dzieckiem z problemami w sferze edukacyjnej;
5. Pozyskiwanie w środowisku rodzinnym wychowanków sojuszników do realizacji procesu edukacyjnego – pedagogizacja, realizacja form umożliwiających poznanie poziomu osiągnięć rozwojowych i potrzeb dzieci.

&4.

Przedszkole a prawa i obowiązki wychowanków i rodziców.

1. Zadaniem przedszkola jest respektowanie w stosunku do wszystkich wychowanków, rodziców i pracowników przedszkola praw i obowiązków Konstytucyjnych oraz wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
2. Respektowanie praw i obowiązków w przedszkolu oparte jest na prawidłowej realizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego, współpracy z rodzicami oraz środowiskiem społecznym przedszkola (instytucjami oświatowymi, kulturotwórczymi, samorządem lokalnym, organizacjami społecznymi, świeckimi i religijnymi).
3. Prawa i obowiązki wychowanków uczęszczających do przedszkola.
3.1 Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo, w szczególności do:
· tolerancji dla samego siebie i innych bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia;
· akceptacji potrzeb innych;
· poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno – kulturalnej, technicznej;
· spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
· respektowania jego naczelnej potrzeby ruchu i zabawy;
· właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo–dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnego z ich rozwojem psychofizycznym, potrzebami i zainteresowaniami;
· zaspokajania poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i podstawowych potrzeb fizjologicznych;
· życzliwego, podmiotowego traktowania;
· rozwijania swoich zdolności i zainteresowań;
· pomocy w wyrównywaniu deficytów rozwojowych;
· życzliwości i otwartości dorosłych na potrzeby i oczekiwania

3.2 Obowiązki wychowanków przedszkola są konsekwencją ich uczestnictwa w
życiu zbiorowości społecznej, wynikają z zawartych umów społecznych między dzieckiem, nauczycielem oraz rodzicem i wyrażają się, w szczególności, w:
· przestrzeganiu zasad i form współżycia w grupie przedszkolnej;
· respektowania udzielanych mu uwag i spostrzeżeń, warunkujących bezpieczeństwo swoje i innych na terenie przedszkola oraz w trakcie spacerów i wycieczek;
· zgłaszania swoich problemów, korzystania ze wsparcia nauczyciela w trudnych dla siebie lub zagrażających bezpieczeństwu, sytuacjach problemowych zarówno na terenie przedszkola, jak też w rodzinie;
· poszanowaniu odrębności każdego dziecka ;
· poszanowaniu wytworów pracy każdego członka grupy;
· przestrzeganiu zasady równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
· szanowaniu zabawek i sprzętów jako wspólnej wartości;
· aktywność na rzecz otoczenia przedszkolnego- uczestnictwo w przyjętych wspólnie pracach porządkowych i dyżurach;
· pomaganiu młodszym i słabszym kolegom;
· unikaniu przemocy werbalnej i fizycznej;
· przestrzeganiu wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, miłość, piękno;
· okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola
4. Prawa i obowiązki rodziców (prawnych opiekunów) wychowanków uczęszczających do przedszkola.
· Wobec rodziców przedszkole spełnia funkcję doradczą i wspierającą w pełnieniu roli wychowawczej.
· W miarę potrzeb i możliwości własnych przedszkole pomaga rodzicom w zorganizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, duchowej, rehabilitacyjnej i innej, z zachowaniem odrębnych przepisów prawa.

4.1. Rodzice (opiekunowie prawni) wychowanków uczęszczających do
przedszkola mają prawo, w szczególności, do:
· informacji na temat celów, zadań przedszkola oraz sposobów ich realizacji;
· znajomości kierunków pracy przyjętych przez nauczyciela w odniesieniu do podstawy programowej i interpretacji programu wychowania przedszkolnego;
· uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów lub problemów wychowawczych i edukacyjnych;
· okazjonalnych i harmonijnych konsultacji z nauczycielem w sprawach organizacyjnych oraz opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznych ;
· współdziałania z przedszkolem , opartego na tajności i poufności wiadomości, atmosfery życzliwej i opartej na obustronnym dążeniu do pomocy dziecku;
· wsparcia w wychowaniu i edukacji swojego dziecka oraz poszerzania zakresu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej;
· organizacji przez nauczyciela form umożliwiających bezpośredni udział rodziny w życiu społeczności przedszkolnej i lokalnej, bezpośrednią obserwację na terenie przedszkola metod i form wykorzystywanych przez nauczyciela w pracy oraz aktywność swojego dziecka w sytuacjach edukacyjno-wychowawczych prowadzonych przez nauczyciela;
· wiedzy o zakresie swoich praw i obowiązków;
· wyrażania swoich opinii i wniosków, dotyczących pracy przedszkola, służących podnoszeniu jakości tej pracy;
· wspierania przedszkola różnymi formami swojej działalności i materialnie

4.2. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest, w szczególności:
· przestrzeganie zasad zawartych w umowie;
· respektowanie obowiązujących w przedszkolu procedur, umów i zbiorowych uzgodnień;
· należyta dbałość o higienę osobistą oraz dobrą kondycję zdrowotną swojego dziecka;
· przyprowadzanie do przedszkola dziecka w dobrym stanie zdrowia;
· udzielanie nauczycielowi rzetelnej wiedzy o problemach i uwarunkowaniach (zdrowotnych lub innych), mogących mieć wpływ na poziom rozwoju dziecka i jego bieżącą aktywność;
· zgłaszanie dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu oraz przyczyn absencji dziecka;
· rzetelna współpraca z nauczycielem i specjalistami w celu ujednolicenia procesu wychowawczego i edukacyjnego, wczesnego wspierania oraz w zakresie działań, ukierunkowanych na respektowanie praw wychowanków;
· respektowanie na terenie przedszkola pożądanych zasad i norm życia społecznego.
5. Zadaniem wspólnoty wychowawczej przedszkola
jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu angażowanie środowiska przedszkolnego, nauczycieli i rodziców, do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw, zmierzających do integralnego wychowywania dzieci, promowania ich uzdolnień oraz tworzenie klimatu rodzinnego.

S p o s o b y    r e a l i z a c j i :

Współpracę z rodzicami na rzecz realizacji praw i obowiązków wychowanków i rodziców [prawnych opiekunów] przedszkole realizuje, szczególnie, poprzez:

· zapewnienie indywidualnych spotkań rodziców z dyrektorem przedszkola oraz nauczycielami, podczas których na bieżąco informuje się o konkretnych sytuacjach dotyczących rozwoju dziecka;
· organizowanie zebrań w formie wykładów i prelekcji, podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania społecznego i religijnego dzieci;
· udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury katolickiej, z zakresu pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka,
· możliwość uczestniczenia w stałej formacji, proponowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i innych, wynikających z przekonań religijnych rodzin wychowanków przedszkola;
· organizowanie form o charakterze integracyjnym.


ROZDZIAŁ III


Organizacja pracy przedszkola

&1.

1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
a) 3 sale zajęć,
b) jadalnię,
c) łazienkę,
d) szatnię,
e/ hol,
f) zaplecze socjalne dla personelu – pokój nauczycielski,
g) rozdzielnię posiłków

2. Przedszkole posiada także:
a) plac zabaw ( obecnie w planach),
b) zaplecze socjalne.

3. Placówka usytuowana jest w środowisku przyrodniczym umożliwiającym realizację bogatego obszaru treści poznawczych z zakresu przyrody ożywionej, sprzyjających kształtowaniu postaw proekologicznych i prozdrowotnych wychowanków.

&2.

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny.
2. W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały przedszkolne.
3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.
4. Oddział przedszkolny złożony jest z grupy dzieci według zbliżonego wieku.
5. Zasady doboru dzieci do poszczególnych grup mogą być rozszerzone o kryteria m.in. potrzeb indywidualnych dzieci, ich zainteresowań, uzdolnień.
6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 20.

&3.

& 3.1 Zasady rekrutacji do przedszkola
1. Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor, przestrzegając zasady dostępności do przedszkola wszystkich dzieci.
2. Przedszkole jest dostępne dla każdego dziecka, dla którego rodzice wybierają placówkę, niezależnie od ich własnych przekonań.
3. Dzieci przyjmowane do przedszkola muszą wykazywać się samodzielnością w zakresie samoobsługi, umożliwiającą także współpracę z dorosłymi w tym obszarze.
4. Czas przyjęć dzieci i sposób przeprowadzania naboru prowadzi się w sposób określony odrębną procedurą.
5. Dokumentację przyjęć dzieci przechowuje się w dokumentach przedszkola.
6. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, zagrożonych i niewydolnych wychowawczo, dzieci rodziców pracujących.

& 3.2 Warunki skreślenia dziecka przedszkolnego z listy wychowanków
przedszkola.

1. Z wnioskiem o skreślenie z listy wychowanków przedszkola występuje nauczyciel oddziału lub rodzice.
2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków po rozpatrzeniu wniosku nauczyciela przedszkola albo rodziców podejmuje dyrektor przedszkola, szczególnie w sytuacjach :
· naruszenia przez rodziców praw dziecka do odpoczynku, higieny psychicznej, dezorganizację pracy przedszkola poprzez nie przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola;
· zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiający prawidłowy proces opiekuńczy, wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej;
· naruszenia przez rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi rodzicami;
· działań rodziców (prawnych opiekunów) w sposób uniemożliwiający przedszkolu realizację celów i zadań, określonych szczegółowo w organizacji przedszkola;
· w sytuacji, gdy zachowanie dziecka, sposób zaspakajania przez niego swoich potrzeb w trakcie jego pobytu w przedszkolu, zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu samego dziecka, jak też innym wychowankom uczęszczającym do placówki,
· gdy mimo podejmowanych działań wychowawczych, opiekuńczych współpracy ze specjalistami zachowanie dziecka uniemożliwia nauczycielowi spełnianie zadań opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznych w stosunku do pozostałych wychowanków przedszkolu.
3. Decyzję o skreśleniu podejmuje też dyrektor przedszkola w sytuacji nie regulowania przez rodziców [prawnych opiekunów] należności za przedszkole, uniemożliwiając realizację przez placówkę swoich zadań i zobowiązań .
&4.

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny.
2. W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały przedszkolne.
3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.
4. Oddział przedszkolny złożony jest z grupy dzieci według zbliżonego wieku.
5. Zasady doboru dzieci do poszczególnych grup mogą być rozszerzone o kryteria m.in. potrzeb indywidualnych dzieci, ich zainteresowań, uzdolnień.
6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 20.
&5.

& 5.1 Zasady rekrutacji do przedszkola
7. Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor, przestrzegając zasady dostępności do przedszkola wszystkich dzieci.
8. Przedszkole jest dostępne dla każdego dziecka, dla którego rodzice wybierają placówkę, niezależnie od ich własnych przekonań.
9. Dzieci przyjmowane do przedszkola muszą wykazywać się samodzielnością w zakresie samoobsługi, umożliwiającą także współpracę z dorosłymi w tym obszarze.
10. Czas przyjęć dzieci i sposób przeprowadzania naboru prowadzi się w sposób określony odrębną procedurą.
11. Dokumentację przyjęć dzieci przechowuje się w dokumentach przedszkola.
12. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, zagrożonych i niewydolnych wychowawczo, dzieci rodziców pracujących.

& 5.2 Warunki skreślenia dziecka przedszkolnego z listy wychowanków
przedszkola.

1. Z wnioskiem o skreślenie z listy wychowanków przedszkola występuje nauczyciel oddziału lub rodzice.
2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków po rozpatrzeniu wniosku nauczyciela przedszkola albo rodziców podejmuje dyrektor przedszkola, szczególnie w sytuacjach :
· naruszenia przez rodziców praw dziecka do odpoczynku, higieny psychicznej, dezorganizację pracy przedszkola poprzez nie przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola;
· zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiający prawidłowy proces opiekuńczy, wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej;
· naruszenia przez rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi rodzicami;
· działań rodziców (prawnych opiekunów) w sposób uniemożliwiający przedszkolu realizację celów i zadań, określonych szczegółowo w organizacji przedszkola;
· w sytuacji, gdy zachowanie dziecka, sposób zaspakajania przez niego swoich potrzeb w trakcie jego pobytu w przedszkolu, zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu samego dziecka, jak też innym wychowankom uczęszczającym do placówki,
· gdy mimo podejmowanych działań wychowawczych, opiekuńczych współpracy ze specjalistami zachowanie dziecka uniemożliwia nauczycielowi spełnianie zadań opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznych w stosunku do pozostałych wychowanków przedszkolu.
3. Decyzję o skreśleniu podejmuje też dyrektor przedszkola w sytuacji nie regulowania przez rodziców [prawnych opiekunów] należności za przedszkole, uniemożliwiając realizację przez placówkę swoich zadań i zobowiązań.


Rozdział IV


Organy przedszkola zakresy kompetencji i obowiązków.
&1.
1 Organami przedszkola są:
· Dyrektor
· Zastępca dyrektora
· Rada Pedagogiczna
· Rada Rodziców

&2.
Kompetencje dyrektora przedszkola:

1 Dyrektor kieruje pracą wszystkich obszarów przedszkola reprezentuje je na zewnątrz.
2. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa.
3. Dyrektor przedszkola w szczególności:
· kieruje bieżącą działalnością przedszkola,
· sporządza arkusz organizacji przedszkola,
· przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,
· zapewnia nauczycielom odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych przedszkola,
· współdziała z nauczycielami w wypełnianiu zadań przedszkola,
· troszczy się o tworzenie atmosfery rodzinnej,
· planuje nauczycielom pomoc w realizacji doskonalenia zawodowego, dbając o jego zgodność z charakterem przedszkola,
· organizuje wewnątrz przedszkolne doskonalenie nauczycieli spójne z misją przedszkola,
· dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników,
· przydziela nauczycielom stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
· może stosować kary porządkowe i dyscyplinarne wobec pracowników przewidziane w przepisach prawnych i w wewnętrznych przepisach przedszkola,
· dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
1. Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz inni pracowników na podstawie przepisów prawa pracy, z uwzględnieniem postanowień niniejszego statutu.
2. Dyrektor przedszkola w zatrudnianiu nauczycieli, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją przedszkola – przez pracę i przykład życia w przedszkolu i poza nim oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem przedszkola zapisanym w statucie.

&3

1.Stanowisko Zastępcy dyrektora powierza organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.
2. Zastępca dyrektora w szczególności:
· współpracuje z dyrektorem w sprawach merytorycznych, organizacyjnych i kadrowych na rzecz pełnej realizacji przez przedszkole jego zadań statutowych;
· pełni nadzór pedagogiczny kontrolno- wspierający;
· prezentuje przedszkole na zewnątrz, współpracuje z organem nadzoru pedagogicznego przedszkola i innymi instytucjami.

&4.

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.
2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni
zatrudnieni w przedszkolu.
3.Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwoływane są przez dyrektora [lub zastępcę dyrektora] 4.Organizację pracy Rady Pedagogicznej na cały rok oraz program każdego zebrania
przygotowuje dyrektor lub zastępca dyrektora.
5.Przynajmniej dwa razy w roku w ramach spotkania Rady Pedagogicznej,
organizuje się radę szkoleniową, mającą na celu doskonalenie nauczycieli,
uwzględniające realizację zadań statutowych przedszkola oraz misję przedszkola
katolickiego.
6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
· tworzenie, zatwierdzanie planu pracy przedszkola na dany rok,
· udział w przygotowywaniu projektu statutu lub jego zmian,
· wnioskowanie o zmianach w organizacji pracy przedszkola na rzecz optymalnej realizacji jego zadań statutowych;
7.Do obowiązków nauczycieli należy, w szczególności:
· pełna odpowiedzialność za jakość swojej pracy;
· rzetelne, sumienne wywiązywanie się z zakresu obowiązków, określonych szczegółowo w umowie o pracę i innych, bieżących, wynikających z przekazywanych przez dyrektora przedszkola [zastępcy dyrektora] potrzeb placówki;
· dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych;
· dążenie do podnoszenia jakości swojej pracy na rzecz realizacji celów i zadań przedszkola;
· prezentowanie nienagannej postawy moralnej i etycznej;
· tajemnica służbowa w sprawach poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, mogących naruszać dobro wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników, dobre imię przedszkola.
· realizując obowiązki, indywidualne plany rozwoju zawodowego uwzględnia charakter i zadania statutowymi katolickiego przedszkola.
· stała formacja ludzka i religijna przez:
– praktykowanie wiary chrześcijańskiej,
– życie zgodne z sakramentami Kościoła,
– udział w skupieniach, rekolekcjach, szkoleniach.
8. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji nauczycieli zawierają umowy o pracę .
&5.

1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników pełniących funkcje pomocnicze, obsługi i administracyjne [np. pomoc nauczycielki, pracownicy gospodarczy, księgowy itp.].
2. Struktura i organizacja zatrudnienia zależna jest od okresowej analizy potrzeb prawidłowego funkcjonowania przedszkola.
3. Zakres ich kompetencji i obowiązków określają szczegółowo umowy o pracę.

&6.

1. Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na rzecz przedszkola.
2. Współpracuje z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu ujednolicenia działań na
rzecz rozwoju dzieci przez ujednolicony front wychowawczy i dydaktyczny rodziny i przedszkola.
3. W Radzie Rodziców zasiadają trzej rodzice wychowanków Przedszkola, wybrani
w trybie głosowania jawnego na pierwszym zebraniu dla rodziców w każdym roku
szkolnym.
4. Rada Rodziców ma, w szczególności, prawo do:
· wglądu w roczne plany pracy przedszkola
· do konsultacji miesięcznych współrealizacji przez przedszkole jego zadań statutowych
· do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy przedszkola;
· wnoszenia do dyrektora przedszkola propozycji, służących lepszej organizacji pobytu dziecka i jego edukacji w przedszkolu [np. w sprawie organizacji posiłków, wycieczek itp.]


Rozdział V


&1.

Opłaty w przedszkolu
1, Rodzice ponoszą odpłatność za trzy posiłki:
– śniadanie,
– obiad,
– podwieczorek.
2. Wysokość odpłatności ustala dyrektor przedszkola, zapoznając rodziców z zasadnością określonej kwoty.
3. Przedszkole może pobierać tzw. opłatę stałą miesięczną, która w zależności od potrzeb, może być przeznaczana na remonty, utrzymanie lokali przedszkola, zakup sprzętu oraz na inne wydatki bieżące przedszkola.
4. Koszty zajęć dodatkowych pokrywają rodzice wychowanków.
5. Przy ustalaniu odpłatności, o której mowa w ust. 2, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim potrzeby materialne placówki oraz możliwości rodziców.
&.2

Ustalenia inne .
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz – jako pracodawca – inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez podmiot prowadzący.
3. Środki na działalność przedszkola pochodzą z budżetu Gminy i wpłat rodziców, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.
4. Dotacja, przekazywana na konto przedszkola, podlega rozliczeniu z organem dotującym.
5. Prowadzenie przedszkola nie podlega przepisom o działalności gospodarczej, stanowi statutową, niegospodarczą działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
6. Prowadzenie przedszkola nie stanowi działalności zleconej przez JST, jest działalnością oświatowo- wychowawczą prowadzoną na podstawie ustawy o systemie oświaty.


Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie dokonywane mogą być tylko w drodze pisemnej [w formie aneksów lub zmian w tekście jednolitym]
Projekt Statutu zatwierdzony– 1grudnia 2013 r.