PODSTAWY PRAWNE

PODSTAWY PRAWNE I INNE UWARUNKOWANIA
REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ PRZEDSZKOLA

    Nasze przedszkole jest placówką oświatową, która w realizacji celów opiekuńczych, wychowawczo- dydaktycznych uwzględnia przepisy prawa oświatowego ,a w szczególności:
§    Ustawę o systemie oświaty i związanymi z nią regulacjami szczegółowymi Ministra Edukacji Narodowej;
§    podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa,
§    przepisy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny .
§    Statut przedszkola .
Wszystkie działania naszego przedszkola mają charakter zorganizowany i planowany– oparty, w szczególności, na :

1.    Realizacji zaleceń podstawy programowej wychowania przedszkolnego
(Załącznik Nr 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. z 2014r. poz. 803) dotyczących:
♦    proporcji zagospodarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym,
♦    prawa każdego dziecka do osiągnięcia kompetencji, określonych we wszystkich obszarach podstawy programowej, w sposób i w zakresie dostosowanym do indywidualnych predyspozycji rozwojowych oraz potrzeb i zainteresowań przedszkolaków,
♦    pozyskiwania przez nauczycieli wiadomości o poziomie rozwoju każdego naszego przedszkolaka;
♦ wykorzystania tych wiadomości dla przygotowania dzieci do podjęcia efektywnej nauki w szkole, planowania pracy wspierającej dzieci w zakresie zdiagnozowanych problemów lub symptomów zainteresowań / uzdolnień, przekazywania informacji o postępach rozwojowych rodzicom
♦ wspierania rodzin naszych wychowanków w spełnianiu przez nie funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

2.    Projektowaniu procesu wychowawczo- edukacyjnego z przedszkolakami oraz współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym przedszkola w oparciu o :
♦ dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego i inne programy ,
♦ roczne plany rozwoju przedszkola;
♦ miesięczne plany pracy wychowawczo- dydaktycznej;
♦ diagnozę potrzeb i oczekiwań środowiska rodzinnego wychowanków naszego przedszkola .
♦    wyniki sprawowanego w przedszkolu wewnętrznego nadzoru pedagogicznego;
♦    ewaluacje wewnętrzną.

3. Respektowaniu w realizacji zadań statutowych normatyw wewnętrznych–
procedur, instrukcji.

Zapewnienie naszym przedszkolakom bezpieczeństwa , higieny psychofizycznej – to nadrzędny priorytet naszego przedszkola. W związku z wewnętrznym systemem zapewniania jakości wdrażane są następujące normatywy prawne w tym zakresie – procedury bezpieczeństwa :
1.    Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka.
2.    Procedura na okoliczność choroby lub wypadku z udziałem dziecka.
3.    Procedura na okoliczność choroby zakaźnej dziecka
4.    Procedura organizacji spacerów i wycieczek.
5. Instrukcje szczegółowe dotyczące postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego.

Inne wewnętrzne normatywy prawne, regulujące szczegółowo sposób i tryb realizacji celów statutowych przedszkola :
1. Procedura obserwacji pedagogicznej i diagnozy przedszkolnej.
2. Procedura monitorowania i kontroli spełniania przez dzieci rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego.
3. Instrukcja tworzenia indywidualnych programów korygowania i wspierania rozwoju dziecka.
4. Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego.
5.    Instrukcja organizacji w przedszkolu pomocy psychologiczno- pedagogicznej .

     Z wszystkimi procedurami przedszkole zapoznaje rodziców w trakcie zebrania ogólnego, zebrań grupowych, a w przypadku zapisu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego – w ramach konsultacji indywidualnych. Procedury bezpieczeństwa umieszczone są do wglądu także na „Tablicy informacyjnej dla rodziców”. Wszyscy rodzice naszych przedszkolaków potwierdzają pisemnie zapoznanie się z procedurami.